Privacyverklaring CyberSoulz

CyberSoulz verwerkt persoonsgegevens. We willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven we antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door CyberSoulz in Nederland.

In deze privacyverklaring geven we u graag meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Natuurlijk gaan we er zorgvuldig mee om, verwerken we niet meer gegevens dan we nodig hebben en verwerken we uw persoonsgegevens volledig volgens de regels van de AVG/GDPR omdat we uw privacy serieus nemen. In de zin van de AVG/GDPR is CyberSoulz in deze een zogeheten verantwoordelijke.

Deze privacyverklaring is tegelijkertijd de basis voor de privacyverklaring die we op uw website plaatsen wanneer we uw website bouwen of doorontwikkelen, of een voorbeeld voor de privacyverklaring die u op uw eigen website kan plaatsen.

1. Wat bedoelen we met het verwerken van persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekenen deze woorden?

 • Persoonsgegevens
  Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
 • Verwerken
  Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

We verwerken persoonsgegevens van mensen die:

 • Onze website bezoeken
 • Contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via e-mail
 • Een offerte bij ons aanvragen
 • Een overeenkomst met ons afsluiten
 • We een factuur sturen voor geleverde diensten

2. Persoonsgegevens

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

We verwerken met name persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. U weet dus precies welke persoonsgegevens dat zijn. wij verkrijgen ook persoonsgegevns van u wanneer u gebruik maakt van onze website en/of onze diensten. Soms verkrijgen we ook gegevens in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen (sociale media). Ook plaatsen we of derden met toestemming van u sommige cookies die persoonsgegevens verwerken. Welke dat zijn kunt u lezen in ons cookiebeleid.

Deze persoonsgegevens verwerken we van u.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst en om onze producten en/of diensten aan u te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat we een aantal persoonsgegevens van u ontvangen. Zonder deze gegevens kunnen we helaas niet leveren. Het is daarom noodzakelijk dat u deze gegevens tijdig aan ons verstrekt en u goed hebt gecontroleerd of ze kloppen. Het is voor ons daarom ook een noodzakelijke verwerking van uw persoonsgegevens.

Het gaat (mogelijk) om de volgende gegevens:

 • Handelsnaam
 • Voor- en Achternaam
 • Vestigings- en Postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en Mobiel)
 • KvK-nummer
 • btw-nummer
 • Sociale media accountnamen
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer
 • Cookies
 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over het aparaat en de browser waarmee u onze website bezoekt
 • Gegevens over uw activiteit op onze website

Wees gerust, met de persoonsgegevens die we van u verwerken bouwen we geen profiel van u en we zullen nooit over u geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst, een beslissing nemen.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Minderjarigen

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke toestemming van ouders of voogd. CyberSoulz kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de ouderlijke toestemming.

Bij het vermoeden van een fout

Als u ervan overtuigd bent dat we zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cybersoulz.com. We zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

4. Doeleinden

Dit doen we met uw persoonsgegevens

We mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als dat nodig is om een gerechtvaardigd doel te bereiken en we daar een goede grondslag voor hebben.

We verwerken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

Voor de verbetering van onze website

Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren we voortdurend. Dit doen we voor onszelf of andere partijen.

Bij uw bezoek aan onze website analyseren we uw gedrag en verwerken we gegevens. Dit doen we om onze website en dienstverlening te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Contact

Als u contact met ons opneemt, per telefoon, e-mail, ons contactformulier op de website, WhatsApp of sociale media, is het toch wel fijn als we kunnen reageren en dus wat persoonsgegevens hebben. Deze gegevens hebben we in ons gerechtvaardigd belang verwerkt en verwijderen we binnen twee jaar na ons laatste contactmoment.

Offertes

Als u een offerte bij ons hebt opgevraagd, verwerken we daarvoor de door u opgegeven gegevens en informatie om u die offerte te kunnen sturen. Gaat u vervolgens geen overeenkomst met ons aan en hebben we geen contact meer, dan verwijderen we uw gegevens weer binnen twee jaar.

Overeenkomst

Om aan de overeenkomst te kunnen voldoen om diensten of producten aan u te kunnen leveren hebben we bepaalde gegevens nodig. Deze verwerken we in elk geval voor de duur van de overeenkomst en tot maximaal vijf jaar daarna.

Facturatie

Nadat u een product of dienst van ons hebt afgenomen versturen we een factuur. Daar komen ook persoonsgegevens op voor. We zijn wettelijk verplicht deze tenminste zeven boekjaren te bewaren.

Toestemming

Voor sommige van deze doeleinden vragen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt dan ook het recht om op elk moment uw toestemming weer in te trekken. Dat kunt u doen door ons een e-mail te sturen naar info@cybersoulz.com. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft geldig tot u ons deze e-mail hebt gestuurd.

Gerechtvaardigd belang

Vaak hebben we een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Dat wil zeggen dat we zowel naar uw privacybelang hebben gekeken, maar ook onze eigen, meestal commerciële belangen, hebben meegewogen. We verwerken uw persoonsgegevens daarom ook alleen als dat noodzakelijk is om ons belang te behartigen. We maken deze afweging voor elk doeleinde, steeds volgens de normuitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Doorgifte

Anderen die uw persoonsgegevens ontvangen

Regelmatig hebben we hulp nodig in een of andere vorm, bij onze bedrijfsvoering. Zo schakelen we de volgende verwerkers in:

 • Betaaldiensten en incassobureaus
 • Cloud based software, zoals CRM, projectmanagement tool, planningskalender en opslag van documenten
 • Derden die we inschakelen, zoals:
  • Boekhouder
  • Hosting van uw website
  • Cloudflare

De verwerkers en derden moeten uw privacy voldoende waarborgen, aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen treffen die minimaal van hetzelfde beveiligingsniveau zijn als welke wij hanteren en geheimhouding garanderen.
Daarom hebben we ervoor gezorgd dat alle verwerkers en derden gevestigd zijn in de EU/EER of ander adequaat land en dat we een verwerkersovereenkomst met ze hebben gesloten en goede afspraken met hen hebben gemaakt.

6. Uw rechten

Dat we uw persoonsgegevens mogen verwerken conform deze privacyverklaring, betekent natuurlijk nog niet dat u helemaal niets meer te zeggen hebt over uw persoonsgegevens. We leggen u daarom hieronder nog graag kort uit welke rechten u heeft en hoe u die kunt inzetten.

Recht op informatie

Met deze privacyverklaring informeren we u over wat we doen met uw gegevens. Soms geven we meer of andere informatie. Ook als er andere redenen zijn om u naast de privacyverklaring te informeren, zullen we dat doen. We kunnen dat doen door middel van een e-mail of op een andere door ons gekozen wijze.

Recht om de toestemming in te trekken

Hebben we uw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerkt, dan mag u deze te allen tijde intrekken door ons te e-mailen op info@cybersoulz.com.

Recht op inzage, rectificatie en gegevenswissing of beperking

Wilt u weten of en welke persoonsgegevens we van u verwerken? Dan mag u ons altijd vragen dat in te zien en uw persoonsgegevens te corrigeren. Bent u van mening dat we die persoonsgegevens helemaal niet meer nodig hebben, dan mag u ook een verzoek doen om het te wissen of de verwerking te beperken. Beperken betekent dat we minder gegevens van u verwerken. Bij de vraag om gegevenswissing moet uw belang gaan boven het belang van CyberSoulz om de gegevens te verwerken. Deze verzoeken dient u eenvoudig in door een e-mail te sturen naar info@cybersoulz.com.

Recht van bezwaar

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur ons dan een e-mail naar info@cybersoulz.com met uw bezwaren en argumenten om dit te onderbouwen. We nemen uw bezwaar vervolgens in behandeling. Daar ontvangt u uiteraard een bevestiging van op het e-mailadres waarmee u het bezwaar hebt ingediend. Heeft u ons, om welke reden dan ook, het bezwaar per post gestuurd, dan moeten daarin voldoende gegevens hebben gestaan waardoor we contact met u op kunnen nemen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Wilt u niet meer onze diensten afnemen en wilt u alle gegevens meenemen naar een andere dienstverlener? Dan zijn we verplicht om u de gegeven op zodanige elektronische wijze aan te leveren, dat u de gegevens gemakkelijk over kunt dragen aan de nieuwe dienstverlener. U kunt ons hierom vragen door een e-mail te sturen naar info@cybersoulz.com.

Klachten

Heeft u klachten? Dat vinden we heel jammer en vervelend. Dat is absoluut niet onze bedoeling. Het liefst hebben we natuurlijk dat u de klacht eerst aan ons voorlegt door ons te e-mailen. U kunt daarvoor info@cybersoulz.com gebruiken om uw klacht naartoe te sturen. We proberen uw klacht vervolgens zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn op te lossen.

Is dit niet naar uw tevredenheid of wilt u uw klacht niet aan ons voorleggen? Dan heeft u altijd nog het recht om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen we zo’n verzoek binnen één maand nadat we dit verzoek hebben ontvangen beantwoorden.

We kunnen u vragen uw verzoek om inzage verder te preciseren. In zeer specifieke gevallen, kunnen we de termijn waar binnen we reageren verlengen tot maximaal drie maanden. We houden u dan op de hoogte over de voortgang van uw verzoek.

We kunnen u vragen zich te identificeren als u bij ons een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage, correctie, gegevenswissing of gegevensoverdracht willen we zeker weten dat we uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. We vragen u dan bijvoorbeeld om uw identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren door een kopie van uw identiteitsbewijs door te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt CyberSoulz u om in deze kopie uw pasfoto, Machine Readable Zone (MRZ, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Ook als we twijfelen of we de gegevens veilig aan u kunnen versturen. Ook dan kunnen we u vragen om naar ons te komen om uw gegevens op te halen.

Het kan zijn dat we niet aan uw verzoek tegemoet komen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat we een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van CyberSoulz of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten we u dat ook weten.

Passen we uw gegevens aan? Of wissen we uw gegevens op uw verzoek? Dan zullen we u dat laten weten. En daar waar mogelijk ook de ontvangers van uw gegevens hierover informeren.

7. Beveiliging persoonsgegevens

We hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die we verwerken. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@cybersoulz.com.

Beveiliging van de communicatie door SSL-encryptie

Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt CyberSoulz veilige coderingstechnologieën. Met Secure Socket Layer (SSL) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze website (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent u de beveiliging?

Bij alle onderdelen van onze website waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken we SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze website bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

8. Cookies

Voor informatie i.v.m. ons gebruik van cookies, zie ons cookiebeleid welke ook op onze website te raadplegen is.

9. Over ons

Het ging tot nu toe vooral over u en uw persoonsgegevens. Maar u wil natuurlijk ook wel weten wie wij dan eigenlijk zijn en aan wie u uw persoonsgegevens verstrekt. Dit zijn wij:

CyberSoulz is een handelsnaam van De Vylder Online Services
Sint Josephstraat 127
6024 AJ Budel-Dorplein
Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71360409.

U kunt het beste contact met ons opnemen per e-mail of telefoon:
+31 (0)495/84.26.45
info@cybersoulz.com

10. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.

Privacyverklaring versie 01 mei 2018.
Logo met slogan van CyberSoulz Webdesign en Online Oplossingen

Soulfully made by CyberSoulz

Copyright© 2018-2024, CyberSoulz
All Rights Reserved

Volg ons

CyberSoulz